چند روز پیش تو ایستگاه مترو داشتم با یه دختر5 ساله خوشگل صحبت میکردم.
 یه خواهر حدود 18 سال داشت که به کنارش وایساده بود.


 پرسیدم: اسمت چیه؟
 گفت: ستاره
 گفتم: فامیلیت؟
 گفت: دریایی
 گفتم: به به چه اسم و فامیل قشنگی. بخورمت من!

 گفت: ستاره دریایی رو که نمیخورن. اسم خواهرم صدفه. برو اونو بخور!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید